Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Professionalsgezocht.nl
(=Trainersgezocht.nl, Trainingsacteursgezocht.nl en Coachesgezocht.nl).
Ten aanzien van de dienstverlening van Professionalsgezocht.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Websites van Professionalsgezocht.nl (=Trainersgezocht.nl, Trainingsacteursgezocht.nl en Coachesgezocht.nl) aanvaardt de gebruiker aan deze voorwaarden gebonden te zijn.

Artikel 1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.
1.1 Account: de mogelijkheid om gebruik te maken van de Diensten.
1.2 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze worden kenbaar gemaakt.
1.3 Betaalde Diensten: de onderdelen van Professionalsgezocht.nl (=Trainersgezocht.nl, Trainingsacteursgezocht.nl en Coachesgezocht.nl) die voor Leden toegankelijk zijn tegen betaling van het daarvoor door Professionalsgezocht.nl vastgestelde bedrag.
1.4 Content: alle door Professionalsgezocht.nl (=Trainersgezocht.nl, Trainingsacteursgezocht.nl en Coachesgezocht.nl) geplaatste informatie, waaronder, maar niet beperkt tot tekst, foto’s, grafische afbeeldingen, video's, documenten, data, geluid, applicaties, software.
1.5 Dienst: de dienstverlening die door Professionalsgezocht.nl (=Trainersgezocht.nl, Trainingsacteursgezocht.nl en Coachesgezocht.nl) wordt aangeboden door middel van de Websites, bestaande onder meer uit het aanbieden van een platform waarop Opdrachtgevers en Leden in contact met elkaar kunnen komen in verband met het verrichten van werkzaamheden.
1.6 Gebruiker: de internetgebruiker die op een of andere manier gebruik maakt van de Websites, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot Opdrachtgevers en Leden.
1.7 Gebruikerscontent: alle door een Lid of Opdrachtgever op Professionalsgezocht.nl (=Trainersgezocht.nl, Trainingsacteursgezocht.nl en Coachesgezocht.nl) geplaatste informatie, waaronder, maar niet beperkt tot persoonlijke en/of bedrijfsgegevens, tekst, foto’s, grafische afbeeldingen, video's en documenten.
1.8 Lid: de natuurlijke of rechtspersoon die een lidmaatschap op Professionalsgezocht.nl (=Trainersgezocht.nl, Trainingsacteursgezocht.nl en Coachesgezocht.nl) heeft.
1.9 Lidmaatschap: de overeenkomst tussen het lid en Professionalsgezocht.nl (=Trainersgezocht.nl, Trainingsacteursgezocht.nl en Coachesgezocht.nl) op grond waarvan het Lid toegang krijgt tot en het recht heeft om gebruik te maken van de Diensten.
1.10 Marktplaats: een onderdeel van de Website waar opdrachten worden aangeboden aan Leden door Opdrachtgevers.
1.11 Marktplaatsbericht: een advertentie/oproep op de Websites waarin een opdracht wordt aangeboden aan de Leden door een Opdrachtgever.
1.12 Profiel: de persoonlijke en/of bedrijfsgegevens van een Lid die een Lid op zijn Account plaatst.
1.13 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht aanbiedt respectievelijk opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden aan een Lid met gebruikmaking van de Website.
1.14 Website: de websites Professionalsgezocht.nl, Trainersgezocht.nl, Trainingsacteursgezocht.nl en Coachesgezocht.nl
1.15 Professionalsgezocht.nl: de website(s) Professionalsgezocht.nl, Trainersgezocht.nl, Trainingsacteursgezocht.nl en Coachesgezocht.nl en/of het bedrijf Professionalsgezocht.nl gevestigd te Nijmegen (Nederland), email info@professionalsgezocht.nl, KvK nummer: 09141375.

Artikel 2. Algemeen
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en alle andere eventuele rechtshandelingen tussen Professionalsgezocht.nl en de Gebruiker.
2.2 Professionalsgezocht.nl is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden aan te passen of aan te vullen. De gewijzigde voorwaarden worden gepubliceerd op Professionalsgezocht.nl en zijn alsdan direct van toepassing, ook op alle lopende Lidmaatschappen.
2.3 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail tussen Professionalsgezocht.nl en de Gebruiker zijn overeengekomen.
2.4 Professionalsgezocht.nl wijst uitdrukkelijk eventuele algemene voorwaarden van de Gebruiker van de hand.
2.5 In alle gevallen waarin deze Gebruiksvoorwaarden niet voorzien beslist Professionalsgezocht.nl.
2.6 Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen de Gebruiker en Professionalsgezocht.nl, wordt de Gebruiker geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten.
2.7 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Professionalsgezocht.nl zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
2.8 Op het Lidmaatschap en op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen een Lid en Professionalsgezocht.nl dienen bij uitsluiting aanhangig gemaakt te worden bij de bevoegde rechter te Nijmegen/Arnhem; dan wel, ter keuze van Professionalsgezocht.nl, bij de bevoegde rechter van de woonplaats van het Lid.
2.9 In geval van gehele of gedeeltelijke overname, fusie of juridische splitsing van Professionalsgezocht.nl, gaan de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit het Lidmaatschap over op de verkrijgende partij en is het Lid jegens de verkrijgende partij gehouden tot nakoming van zijn verplichtingen voortvloeiende uit het Lidmaatschap en deze Gebruikersvoorwaarden.

Artikel 3. Toegang, registratie en Lidmaatschap
3.1 Om gebruik te kunnen maken van de Diensten van Professionalsgezocht.nl dient een Account te worden aangemaakt op de wijze zoals beschreven op de Website onder opgave van de gevraagde gegevens.
3.2 Het Lidmaatschap gaat in zodra Professionalsgezocht.nl dit aan de aanvrager heeft bevestigd [door toezending per e-mail van een activatielink waarmee het Account kan worden geactiveerd].
3.3 Professionalsgezocht.nl is gerechtigd (het aanmaken van) een Account en/of (het plaatsen van) Gebruikerscontent te weigeren c.q. te verwijderen zonder vermelding van redenen.
3.4 Tijdens het registratieproces maakt de Gebruiker een wachtwoord aan. Het wachtwoord is strikt persoonlijk en de Gebruiker mag derden daarvan geen gebruik laten maken. De Gebruiker is aansprakelijk voor ieder gebruik dat wordt gemaakt van zijn Account en vrijwaart Professionalsgezocht.nl voor iedere aanspraak van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik dat door middel van zijn Account van de Dienst is gemaakt.
3.5 Indien en zodra het Lid vermoedt dat onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van zijn wachtwoord, Account en/of identiteit dient hij Professionalsgezocht.nl daarvan direct op de hoogte te stellen. Professionalsgezocht.nl is in dat geval gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij noodzakelijk acht ter bescherming van de veiligheid van (de Leden van) Professionalsgezocht.nl en het Lid dient daaraan zijn volledige medewerking te verlenen.
3.6 Professionalsgezocht.nl is gerechtigd het wachtwoord aan te passen indien dit nodig is in het belang van het functioneren van de Dienst.
3.7 Professionalsgezocht.nl behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging de voor Professionalsgezocht.nl geldende inschrijvingsvereisten te wijzigen c.q. nadere voorwaarden te stellen aan het Lidmaatschap van Professionalsgezocht.nl.

Artikel 4. Het gebruik van Professionalsgezocht.nl
4.1 Professionalsgezocht.nl biedt op de Website een platform aan waarop Opdrachtgevers en Leden met elkaar in contact kunnen komen in verband met het verrichten van werkzaamheden. Professionalsgezocht.nl heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een Gebruiker door middel van of in verband met de Website of anderszins.
4.2 Het Lidmaatschap van Professionalsgezocht.nl heeft tot doel het vinden van geschikte opdrachtgevers en/of tips en workshops ter professionalisering.. De door het Lid op zijn Account verstrekte informatie dient met dit doel verband te houden. Het is niet toegestaan een Account te gebruiken voor andere doeleinden, voor het verrichten van onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die, naar de mening van Professionalsgezocht.nl, in strijd zijn met algemeen geldende normen en waarden.
4.3 Door het aanbieden van Gebruikerscontent op de Website geeft de Gebruiker toestemming deze gegevens op de Website te publiceren en garandeert tot het geven van die toestemming bevoegd te zijn.
4.4 De Gebruiker garandeert dat alle gegevens, waaronder mede maar niet beperkt tot naam, adresgegevens en e-mail gegevens die hij in het kader van de Dienst verstrekt volledig, juist en actueel zijn en dat hij de Dienst uitsluitend voor zichzelf zal gebruiken. Daarnaast garandeert de Gebruiker dat hij bevoegd is om gebruik te maken van de Diensten en dat hij zich ter zake van het verlenen van opdrachten, het bieden op, aanbieden en uitvoeren van werkzaamheden zal houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving.
4.5 Professionalsgezocht.nl is gerechtigd om alle Profielen te controleren en is tevens gerechtigd om bij constatering van gebruik van Professionalsgezocht.nl in strijd met het bepaalde in deze Gebruiksvoorwaarden zonder opgave van redenen, zonder voorafgaande waarschuwing of ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst een Profiel te wijzigen, weigeren of verwijderen, een Account tijdelijk of definitief te blokkeren, een Lid tijdelijk of definitief de toegang tot Professionalsgezocht.nl te ontzeggen en/of het Lidmaatschap te beëindigen.
4.6 Opdrachtgevers en Leden zullen zich bij het gebruik van Professionalsgezocht.nl en alle communicatie die zij versturen via de door Professionalsgezocht.nl of namens geboden faciliteiten onder meer onthouden van:
a. het plegen van inbreuk op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden (waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten en databankrechten);
b. het plegen van (virtuele) diefstal;
c. het verspreiden van geheime of vertrouwelijke informatie;
d. het verspreiden van onrechtmatige of strafbare teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder racistische uitingen, (kinder-)porno, crimineel dataverkeer, beledigende uitingen en zogenaamde mailbommen;
e. het doen van obscene dan wel (suggestieve) seksuele uitlatingen;
f. het gebruik van de gegevens van andere Leden voor andere doeleinden dan waarvoor deze zijn bestemd, waaronder het verstrekken van deze gegevens aan derden of het versturen van spam, kettingbrieven of mailings met een commercieel karakter;
g. het plegen van computervredebreuk ('hacken');
h. het vernielen, beschadigen of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen;
i. het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag;
j. het zich door middel van valse sleutels, valse codes en valse hoedanigheden verschaffen van toegang tot de Content en/of de Gebruikerscontent;
k. het anderszins (al dan niet opzettelijk) nadelig beïnvloeden of verstoren van het gebruik van Professionalsgezocht.nl door andere Leden.
4.7 Professionalsgezocht.nl heeft de Content van de Website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle Gebruikerscontent op de Website is echter afkomstig van de Gebruikers. Deze Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Professionalsgezocht.nl draagt voor de Gebruikerscontent geen enkele verantwoordelijkheid, noch voor enige andere communicatie tussen Gebruikers. Evenmin draagt Professionalsgezocht.nl verantwoordelijkheid voor het voldoen aan hun verplichtingen door Opdrachtgevers en Leden, waaronder begrepen het voldoen aan enige betalingsverplichting en de juiste uitvoering van de te verrichten werkzaamheden.
4.8 Het gebruik van de (persoons-)gegevens die door middel van de Website door Gebruikers worden verkregen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel, waaronder begrepen – maar niet daartoe beperkt - iedere vorm van ongevraagde communicatie (spam). Het is evenmin toegestaan om persoonsgegevens (waaronder e-mailadressen) van Gebruikers te verzamelen voor welke reden dan ook.
4.9 Indien een Gebruiker in strijd handelt met het in artikel 4.6 bepaalde verbeurt hij, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van EUR 1.000 (duizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoons-)gegeven geldt als één gebeurtenis, onverminderd het recht van Professionalsgezocht.nl om andere haar ter beschikking staande maatregelen tegen de Gebruiker te nemen en/of schadevergoeding te eisen.
4.10 Professionalsgezocht.nl is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar dienstverlening aan te passen en/of te beëindigen.

Artikel 5. Marktplaats
5.1 De onderstaande gegevens mogen in ieder geval niet op de het Marktplaats worden geplaatst:
- materiaal dat in strijd is met enige wet, regelgeving of deze Algemene Voorwaarden;
- materiaal dat verwijst naar het verrichten van illegale diensten of diensten die op enige wijze schade kunnen veroorzaken aan eigendom van anderen;
- materiaal waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of waarmee andere rechten van Professionalsgezocht.nl of derden worden geschonden;
- materiaal dat naar de mening van Professionalsgezocht.nl in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of oproept tot geweld of haat tegen een ander of anderen;
- materiaal waarin op enige wijze melding wordt gemaakt dan wel wordt verwezen naar een andere, met de Website concurrerende of vergelijkbare website;
- materiaal dat ten doel heeft het (in)direct promoten van een onderneming;
- materiaal dat afkomstig is van een uitzendorganisatie;
- het telefoonnummer en/of adres van de Gebruiker.
5.2 Overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en het Lid komen pas tot stand op het moment dat Opdrachtgever dit uitdrukkelijk aan het Lid heeft bevestigd. Professionalsgezocht.nl is bij overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en het Lid geen partij. Professionalsgezocht.nl kan dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, veiligheid of de legaliteit van de opdrachten en/of werkzaamheden, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van de Opdrachtgevers om werkzaamheden te laten verrichten en/of de bevoegdheid van Leden om die werkzaamheden uit te voeren. De Gebruiker vrijwaart Professionalsgezocht.nl jegens enige vordering van derden verband houdende met dergelijke zaken.

Artikel 6. Onderhoud
6.1 Professionalsgezocht.nl is gerechtigd de Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de Website, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens Professionalsgezocht.nl ontstaat.

Artikel 7. Prijzen en betalingsvoorwaarden
7.1 Alle facturen dienen vooraf te worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Pas na betaling heeft het Lid volledige toegang tot zijn/haar Premiumprofiel.
7.2 Het Lid dient voorafgaand aan de inschrijving een juiste keuze te maken betreffende de abonnements-vormen. Het lid kan ten allen tijde het lidmaatschap upgraden/vernieuwen. Het nieuwe lidmaatschap gaat in zodra de upgrade heeft plaatsgevonden.
7.3 Er vindt geen restitutie van door het Lid reeds betaalde bedragen plaats.
7.4 Alle door Professionalsgezocht.nl vermelde prijzen en tarieven luiden in Euro's en zijn inclusief omzetbelasting (btw), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. De tarieven kunnen bestaan uit eenmalige vooraf verschuldigde bedragen en/of maandelijkse of anderszins periodiek verschuldigde bedragen.
7.5 Professionalsgezocht.nl is te allen tijde gerechtigd haar tarieven aan te passen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden, gaan de aangekondigde prijswijzigingen voor de maandelijkse en anderszins periodiek verschuldigde bedragen 1 (één) maand na bekendmaking daarvan in. De wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via de Website.
7.6 Wijzigingen van de eenmalig vooraf verschuldigde bedragen gaan per direct in. De wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via de Website.
Indien het Lid niet akkoord wenst te gaan met de in de voorgaande artikelen bedoelde wijzigingen, heeft hij gedurende 14 (veertien) dagen voorafgaand aan de datum waarop de wijziging van kracht wordt, de mogelijkheid om zijn overeenkomst met Professionalsgezocht.nl schriftelijk op te zeggen.

Artikel 8. Privacy
8.1 Professionalsgezocht.nl verwerkt persoonsgegevens van Gebruikers ten behoeve van de uitvoering van de Diensten en aanverwante activiteiten en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.
8.2 Op deze verwerking van persoonsgegevens is de Privacy Verklaring van Professionalsgezocht.nl (=Trainersgezocht.nl, Coachesgezocht.nl en Trainingsacteursgezocht.nl) van toepassing:
U kunt alle websites van Professionalsgezocht.nl, Trainingsacteursgezocht.nl, Trainersgezocht.nl, Coachesgezocht.nl, haar subpagina’s, emails, bijlagen en documenten lezen zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen.
Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.
Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.
Professionalsgezocht.nl (=Trainersgezocht.nl, Coachesgezocht.nl & Trainingsacteursgezocht.nl) verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt om op te slaan en deze weer te geven.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het contactformulier, dan verwijderen wij deze informatie.
Professionalsgezocht.nl (=Trainersgezocht.nl, Coachesgezocht.nl & Trainingsacteursgezocht.nl) gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Professionalsgezocht.nl (=Trainersgezocht.nl, Coachesgezocht.nl & Trainingsacteursgezocht.nl) neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier.
Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van Professionalsgezocht.nl (=Trainersgezocht.nl, Coachesgezocht.nl & Trainingsacteursgezocht.nl) of indien u deze zelf expliciet zelf heeft verstrekt en/of heeft upgeload. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:
Onderneming: Professionalsgezocht.nl te Nijmegen (Nederland). E-mail: info@professionalsgezocht.nl KvK-nummer: 9141375
Professionalsgezocht.nl (=Trainersgezocht.nl, Coachesgezocht.nl & Trainingsacteursgezocht.nl) is verantwoordelijk voor de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) & het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. Professionalsgezocht.nl (=Trainersgezocht.nl, Coachesgezocht.nl & Trainingsacteursgezocht.nl) is verantwoordelijke in de zin van de AVG. Professionalsgezocht.nl is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens Trainersgezocht.nl, Coachesgezocht.nl & Trainingsacteursgezocht.nl.
Professionalsgezocht.nl (=Trainersgezocht.nl, Coachesgezocht.nl & Trainingsacteursgezocht.nl) verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst het incasseren van betalingen, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
De door Professionalsgezocht.nl opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van het product en/of dienst door Trainersgezocht.nl, Coachesgezocht.nl & Trainingsacteursgezocht.nl. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Professionalsgezocht.nl (=Trainersgezocht.nl, Coachesgezocht.nl & Trainingsacteursgezocht.nl) om de overeenkomst uit te voeren.
Professionalsgezocht.nl (=Trainersgezocht.nl, Coachesgezocht.nl & Trainingsacteursgezocht.nl) gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Professionalsgezocht.nl (=Trainersgezocht.nl, Coachesgezocht.nl & Trainingsacteursgezocht.nl) altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.
Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Door Professionalsgezocht.nl (=Trainersgezocht.nl, Coachesgezocht.nl & Trainingsacteursgezocht.nl) worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:
- voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de geleverde dienst:
uw profieltekst, emailadres, voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, provincie, land, telefoonnummer(s), fax, ip adres, Twitternaam, LinkedIn url, bedrijfsnaam, slogan, bedrijfswebsite, KVK-nummer, dagdeeltarief, specialismen, talen, certificeringen, aangesloten organisaties, genoten opleiding(en), documenten (CV, VAR, diploma’s, certificeringen, Verklaring van goed gedrag, identiteitsbewijs), geboortedatum, lengte, uiterlijk, postuur, geslacht, foto’s en alle andere informatie die u zelf verstrekt/uploadt naar de website, overige persoonsgegevens die je actief verstrekt door bijvoorbeeld een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch, locatiegegevens, gegevens over jouw activiteiten op onze website, internetbrowser en apparaat type.
- voor het betalen en afhandelen van de facturen:
uw bedrijfsnaam, uw voornaam, uw achternaam, adres, postcode, woonplaats, bank/creditcard gegevens, factuurnummer, factuurdatum, telefoonnummer, e-mailadres, transactiegegevens;
- voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: uw voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, land en/of e-mailadres; - voor het behandelen van vragen en klachten:
uw bedrijfsnaam, uw voornaam, uw achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres.
Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@professionalsgezocht.nl, danwel info@trainersgezocht.nl, info@coachesgezocht.nl, of info@trainingsacteursgezocht.nl.
Professionalsgezocht.nl (=Trainersgezocht.nl, Coachesgezocht.nl & Trainingsacteursgezocht.nl)bewaart je gegevens zolang totdat jij aangeeft dat jij ze verwijderd wilt hebben.
Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan Professionalsgezocht.nl (=Trainersgezocht.nl, Coachesgezocht.nl & Trainingsacteursgezocht.nl) gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Professionalsgezocht.nl (=Trainersgezocht.nl, Coachesgezocht.nl & Trainingsacteursgezocht.nl), tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn verwerkersovereenkomsten van toepassing.
Voor het verwerken van betalingen wordt gebruik gemaakt van een boekhouder. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het verwerken van de betalingen worden verstrekt aan de boekhouder.
Voor het verwerken van betalingen wordt gebruik gemaakt van een externe payment provider. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het verwerken van de betalingen worden verstrekt aan de payment provider.
Tot slot zijn er verwerkersovereenkomsten gesloten met externe partij(en) ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. Indien het voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is bijzondere persoonsgegevens te verwerken, wordt altijd expliciet toestemming aan u gevraagd. Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u altijd een e-mail sturen naar info@professionalsgezocht.nl, danwel info@trainersgezocht.nl, info@coachesgezocht.nl, of info@trainingsacteursgezocht.nl.
Het staat Professionalsgezocht.nl (=Trainersgezocht.nl, Coachesgezocht.nl & Trainingsacteursgezocht.nl) vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van Professionalsgezocht.nl (=Trainersgezocht.nl, Coachesgezocht.nl & Trainingsacteursgezocht.nl) ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van Professionalsgezocht.nl (=Trainersgezocht.nl, Coachesgezocht.nl & Trainingsacteursgezocht.nl). De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van Professionalsgezocht.nl (=Trainersgezocht.nl, Coachesgezocht.nl & Trainingsacteursgezocht.nl). In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van Professionalsgezocht.nl (=Trainersgezocht.nl, Coachesgezocht.nl & Trainingsacteursgezocht.nl).

Artikel 9. Intellectueel eigendom
9.1 Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot Professionalsgezocht.nl, zoals maar niet beperkt tot, het siteontwerp, de vormgeving, de handelsnamen en merken en de Content van Professionalsgezocht.nl, maar met uitzondering van de Gebruikerscontent, komen toe aan Professionalsgezocht.nl en/of haar partners. Het Lid dient zich te onthouden van elke inbreuk op deze rechten, waaronder begrepen het mogen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Professionalsgezocht.nl openbaar maken, bewerken, verveelvoudigen, kopiëren, of anderszins (her)gebruiken van (een deel van) de Content.
9.2 Het is verboden om de diensten, webpagina's, computercodes of elementen waaruit de diensten van Professionalsgezocht.nl zijn opgebouwd op enige manier te bewerken, kopiëren, dupliceren of downloaden, uit te zenden, door te sturen, commercieel te gebruiken en/of te distribueren dan wel op enige andere wijze te verveelvoudigen of openbaar te maken.
9.3 Het is de Gebruiker niet toegestaan de Website of enige inhoud daarvan, zonder schriftelijke toestemming van Professionalsgezocht.nl, op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt onder meer in dat het Gebruiker niet is toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Professionalsgezocht.nl, een substantieel gedeelte van de inhoud van (een) databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële gedeelten van de inhoud van een databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.
9.4 De Gebruiker garandeert dat de door hem op de Website geplaatste Gebruikerscontent geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden. De Gebruiker vrijwaart Professionalsgezocht.nl volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met het door hem geplaatste informatie op de Website, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de desbetreffende informatie inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms-)rechten van derden.

Artikel 10. Beëindiging van het Lidmaatschap
10.1 Het Lidmaatschap kan door het Lid op elk gewenst moment worden beëindigd via de website of per e-mail aan info@professionalsgezocht.nl, onder vermelding van uw voor- en achternaam en e-mailadres. Beëindiging van het Lidmaatschap geeft geen recht op restitutie van abonnementsgeld.
10.2 Professionalsgezocht.nl is gerechtigd, naar haar eigen discretie, om een Lidmaatschap zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:
a. het Lid een of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van deze Gebruikersvoorwaarden of anderszins, niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt;
b. het Lid handelt in strijd met wettelijke voorschriften;
c. het Lid verdacht wordt van, dan wel veroordeeld is wegens het plegen van een strafbaar feit;
d. het Lid onder curatele is gesteld, onder bewind is gesteld, in aanmerking is gekomen voor schuldsanering, danwel het aannemelijk is dat het Lid anderszins niet aan de uit het Lidmaatschap voortvloeiende verplichtingen kan voldoen;
e. Professionalsgezocht.nl naar haar oordeel één of meerdere gegronde klachten over het gedrag van het Lid op Professionalsgezocht.nl heeft ontvangen;
f. In geval van beëindiging van het Lidmaatschap door Professionalsgezocht.nl is Professionalsgezocht.nl gerechtigd eventuele bestanden van het Lid onmiddellijk te verwijderen en hem verdere toegang tot Professionalsgezocht.nl te onthouden.
10.3 Wanneer Professionalsgezocht.nl wegens overmacht gedurende een periode langer dan een maand niet aan zijn verplichtingen jegens een Lid kan voldoen, is Professionalsgezocht.nl gerechtigd het Lidmaatschap te beëindigen middels een daartoe strekkende schriftelijke verklaring of e-mail aan dat Lid.
10.4 In geval Professionalsgezocht.nl besluit haar activiteiten (geheel of gedeeltelijk) te staken eindigt het Lidmaatschap daarmee automatisch.
10.5 Beëindiging van het Lidmaatschap in overeenstemming met het in dit lid bepaalde leidt nimmer tot enige aansprakelijkheid van Professionalsgezocht.nl en laat onverlet enige vordering van Professionalsgezocht.nl op het betreffende Lid.

Artikel 11. Overmacht
11.1 Professionalsgezocht.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan Professionalsgezocht.nl gebruikt maakt.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
12.1 Professionalsgezocht.nl is alleen aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van Professionalsgezocht.nl. Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die de Gebruiker redelijkerwijze heeft moeten maken om de tekortkoming van Professionalsgezocht.nl te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Professionalsgezocht.nl wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.
12.2 De totale aansprakelijkheid van Professionalsgezocht.nl kan nimmer meer bedragen dan de totale bedongen vergoeding voor gebruikmaking van de Dienst voor het op het moment dat de tekortkoming zich voordoet lopende jaar, met een maximum van EUR 500,00 (vijfhonderd euro).
12.3 Iedere aansprakelijkheid van Professionalsgezocht.nl voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten. Meer in het bijzonder is Professionalsgezocht.nl niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de Gebruiker die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van de Website en/of de Diensten.

Artikel 13. Verwijzingen
13.1 De Website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Professionalsgezocht.nl heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en/of het gevoerde beleid, waaronder het privacy beleid.

Artikel 14. Melding van Inbreuk
14.1 Gebruikerscontent dient te worden geplaatst op de wijze als op de Website bepaald en onder vermelding van de op de Website gevraagde gegevens.
14.2 Indien een Gebruiker van mening is dat bepaalde informatie op de Website onrechtmatig is kan hij dit aan Professionalsgezocht.nl melden door middel van een email te sturen naar info@professionalsgezocht.nl. Aan de hand van de door deze Gebruiker op te geven gegevens zal Professionalsgezocht.nl de melding in behandeling nemen, mits de melding voldoet aan alle daartoe door Professionalsgezocht.nl gestelde vereisten. Indien uit de melding blijkt dat het gewraakte materiaal onmiskenbaar onrechtmatig is, zal dit door Professionalsgezocht.nl worden verwijderd. Door het doen van een melding vrijwaart de Gebruiker Professionalsgezocht.nl voor iedere aanspraak van derden in verband met de verwijdering van materiaal. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Professionalsgezocht.nl lijdt in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen – maar niet daartoe beperkt – het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand.

Artikel 15. Geen garantie; aansprakelijkheid van Professionalsgezocht.nl
15.1 Professionalsgezocht.nl spant zich er voor in Professionalsgezocht.nl zorgvuldig te onderhouden, vrij van virussen te houden, ononderbroken beschikbaar te stellen en gepland onderhoud tijdig aan te kondigen.
15.2 Professionalsgezocht.nl spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik. Professionalsgezocht.nl legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.
15.3 Professionalsgezocht.nl garandeert uitdrukkelijk niet dat:
a. het Lidmaatschap resulteert in het vinden van geschikt werk;
b. de op Professionalsgezocht.nl gepubliceerde Content en Gebruikerscontent juist en/of volledig is dan wel geschikt is voor het doel waarvoor deze wordt gebruikt;
c. de werking van Professionalsgezocht.nl foutloos is en niet zal worden onderbroken door storingen of voor zover noodzakelijk voor reparaties.
Op Professionalsgezocht.nl geplaatste Gebruikerscontent, alsmede anderszins door derden geplaatste meningen, columns, artikelen, adviezen, mededelingen, advertentie, oproepen, aanbiedingen of andere informatie zijn afkomstig van de betreffende auteur(s) en/of aanbieder(s). Professionalsgezocht.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en kan de juistheid, volledigheid of het nut daarvan niet garanderen.
15.4 Tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Professionalsgezocht.nl, is Professionalsgezocht.nl niet aansprakelijk voor (de gevolgen van):
a. gedrag van andere Leden of derden als gevolg van of in verband met het Lidmaatschap of gebruik van Professionalsgezocht.nl;
b. gebruikmaking van op Professionalsgezocht.nl gepubliceerde informatie;
c. verlies van een wachtwoord dan wel voor onrechtmatig gebruik van het Account of de identiteit van het Lid;
d. het gebruik door andere Leden en overige derden van door een Lid op Professionalsgezocht.nl gepubliceerde of via Professionalsgezocht.nl verzonden informatie;
e. uitval en/of onbereikbaarheid van Professionalsgezocht.nl, het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, (elektronische) storingen.

Artikel 16. Geschillen
16.1 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
16.2 Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Nijmegen/Arnhem.

Nijmegen, januari 2014
5 referenties

Coach?

Registreer nu gratis en profiteer van de voordelen:

 • GRATIS ONLINE VINDBAAR
  Maak jezelf online vindbaar voor opdrachtgevers
 • GRATIS AANBOD VAN OPDRACHTEN
  Reageer op aangeboden opdrachten
 • GRATIS PROFESSIONEEL PROFIEL
  Profileer jezelf met specialismen, referenties, opleidingen en ervaringen.
 • GRATIS ONLINE PROMOTIE
  Deel eenvoudig je gegevens met opdrachtgevers zoals je beschikbaarheid, documenten en nog veel meer!
Registreer